Telefon: 220 440 000

všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MESSENGER a. s.

I. Definice

1. 1. „Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1. 2. „Dopravcem“ se rozumí společnost MESSENGER a.s. se sídlem v Praze 5, Libínská 1/3127, IČO: 27575896. V předmětu podnikání Dopravce je mj. zasilatelství, kurýrní služby.
1. 3. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména pro ni zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.
1. 4. „Odesílatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná se Zákazníkem. Odesílatel není ve smluvním vztahu s Dopravcem v případě, že jde o osobu odlišnou od Zákazníka; v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Zákazníka.
1. 5. „Místem odeslání“ je místo určené Zákazníkem, kde je Dopravce povinen převzít zásilku nebo zásilky.
1. 6. „Místem určení“ je místo určené Zákazníkem, kam je Dopravce povinen doručit zásilku nebo zásilky.
1. 7. „Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky Zákazníka zásilka určena.
1. 8. Kde se v těchto Obchodních podmínkách hovoří o tom, že úkon je třeba učinit písemnou formou, míní se tím podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu, faxové podání, telex nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

II. Základní ustanovení

2. 1. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na přepravní služby poskytované Dopravcem, ledaže pro danou službu byly vydány podmínky zvláštní. Od těchto Obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Dopravce a Zákazníka.
2. 2. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Dopravcem.
2. 3. Zákazník je ve výlučném smluvním vztahu pouze s Dopravcem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Dopravce sjedná pro přepravu zásilky.

III. Zásilka

3. 1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Dopravce povinnost dopravit Příjemci.
3. 2. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky, a nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jakýmkoliv třetím osobám.
3. 3. Zásilku je nutné opatřit adresou Odesílatele a Příjemce a také zabezpečit obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení, a to zejména s ohledem na způsob přepravy.
3. 4. Z přepravy jsou vyloučeny následující věci:
a) jejichž vlastnictví nebo držení je podle vnitrostátních právních předpisů zakázáno,
b) jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin, třaskavých látek, vojenské munice a dalších obdobných předmětů,
c) snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu,
d) které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru,
e) u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa Příjemce,
f) jejichž hmotnost je větší než 1500 kg nebo rozměr přesahuje 270 × 140 × 140 cm (délka x šířka x výška), popřípadě plochý předmět o šířce větší 210 cm; pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu,
g) živé zvíře nebo živá zvířata,
h) jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné (dále jen „předměty, které jsou vyloučeny z přepravy“).
3. 5. Platné bankovky české i cizí (vyjma částky do 5.000,– Kč), šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží mimořádné hodnoty, zejména drahé kovy, umělecké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty se považují rovněž za předměty, které jsou vyloučeny z přepravy. V případě, že takovýto předmět Zákazník předá Dopravci k přepravě, neodpovídá Dopravce za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto Obchodní podmínky, popřípadě písemná smlouva mezi Dopravcem a Zákazníkem. Za vysokou hodnotu se pro účely tohoto odstavce považuje částka převyšující částku, kterou Dopravce podle těchto Obchodních podmínek maximálně odpovídá za škodu na zásilce.
3. 6. Z přepravy je vyloučen také předmět, který, ač jinak splňuje podmínky kladené těmito Obchodními podmínkami na zásilku, má být odeslán z Místa odeslání nebo je Zákazníkem adresován na Místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné, popřípadě jde o místo, kde Dopravce neposkytuje své služby.
3. 7. V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Dopravce. Dopravce je oprávněn, není však povinen měřit či vážit zásilku.

IV. Povinnosti Dopravce

4. 1. Dopravce se zavazuje:
a) v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání,
b) po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení,
c) v případě nemožnosti zásilku doručit (článek 6.5) je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup,
d) předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení,
e) zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí,
f) podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Zákazník požádá; za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku Dopravce,
g) chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě,
h) poskytnout Zákazníkovi do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost kopii přepravního listu zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce,
i) poskytnout Zákazníkovi do tří měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost potvrzení o zaplacení inkasované částky v případě, že Dopravce na žádost zákazníka realizoval i inkasní služby
j) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy.
4. 2. Právní vztah mezi Zákazníkem a Dopravcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy Dopravce přijme objednávku Zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost Dopravce zajistit přepravu zásilky a povinnost Zákazníka zaplatit za přepravu příslušné zásilky cenu dle těchto Obchodních podmínek a Ceníku Dopravce.
4. 3. Zákazník podáním objednávky dává Dopravci souhlas k monitorování telefonických objednávek. V případě sporu o objednávku nebo její obsah má Dopravce právo takovýto záznam použít. Je-li Zákazník právnickou osobu, zavazuje se toto právo Dopravce zohlednit i ve vztahu ke svým zaměstnancům, popřípadě jiným osobám, které jeho jménem objednávky činí. Nejpozději po uplynutí šesti měsíců ode dne objednávky se Dopravce zavazuje zvukové záznamy zničit. Dopravce se zavazuje záznam nepoužít jiným způsobem; za porušení této povinnosti odpovídá za škodu tím Zákazníkovi způsobenou.
4. 4. Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce a odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

V. Povinnosti Zákazníka

5. 1. Zákazník se zavazuje
a) v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, faxem nebo elektronickou komunikací (e-mail),
b) opatřit zásilku celou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dům s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory); pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li Zákazníkem písemně určeno jinak,
c) v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon; bylo-li Zákazníkovi uděleno zákaznické číslo stálého zákazníka, stačí uvést pouze toto číslo,
d) zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti a Dopravce neodpovídá za škodu na zásilce způsobenou při přepravě,
e) upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 3 kg nebo rozměrech větších 50 × 30 × 5 cm, při nakládce a vykládce rozměrnějších zásilek nad 30 kg zajistit kurýrovi přiměřenou pomoc,
f) uvést hodnotu zásilky v okamžiku objednávky přepravy zásilky, je-li hodnota zásilky větší než 5.000,– Kč, s tím, že jinak nese důsledky nesplnění této povinnosti podle článku 11.6, popřípadě uvést, že chce doručit zásilku jako expresní,
g) předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky,
h) potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Dopravce,
i) poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, zejména jedná-li se o přepravu platných českých či cizích bankovek do hodnoty 5 000 Kč; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti,
j) přijmout zpět nedoručitelnou zásilku
5. 2. Zákazník je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Dopravce zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut od příjezdu na příslušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravce za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného Ceníku Dopravce, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem. Dopravce má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Dopravce a vyslat na Místo odeslání na náklady Zákazníka jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem.
5. 3. Pokud Zákazník není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník odpovědný stejně, jako by zásilku odesílal sám.

VI. Doručování zásilek

6. 1. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.
6. 2. Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční v objektu s více firmami). To neplatí, pokud Zákazník v objednávce vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
6. 3. Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky apod.).
6. 4. V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce oprávněn vydat zásilku Příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.
6. 5. V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Dopravce povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V případě, že Zákazník dá o nedoručitelné zásilce Dopravci další instrukce, je Zákazník povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí.
6. 6. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkovi. V tomto případě náleží Dopravci rovněž cena za zpáteční přepravu.
6. 7. Dokud Dopravce zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud to je technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Zákazník uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s Ceníkem Dopravce.
6. 8. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi vydána, je Dopravce oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uchovávání zásilky škoda Dopravci, a není–li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedává-li Zákazník žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Dopravce nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena, je Dopravce oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Zákazník.

VII. Doba pro doručení zásilky

7. 1. Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami Dopravce, které oznamuje ve své nabídce. V případě pochybností nebo rozporů platí, že závazné jsou ty lhůty, které Dopravce zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
7. 2. Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem do okamžiku předání zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání zásilky Příjemci. U zásilky objednané na přesný čas se přepravní lhůta počítá od okamžiku jejího vyzvednutí.

VIII. Ceny za přepravu

8. 1. Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Dopravce, který je přístupný na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
8. 2. Zákazník je povinen za přepravu nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku Dopravce, pokud není písemně stanoveno jinak.
8. 3. Pro cenu dané zásilky je závazný ten platný a účinný Ceník, který Dopravce zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
8. 4. Cena za přepravu může být placena hotovostně nebo bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu Dopravce – splatné do 14 dnů ode dne vystavení. Daňový doklad Dopravce doručí 1x měsíčně elektronicky na zvolenou e-mailovou adresu Zákazníka nebo prostřednictvím České pošty klasickou poštovní distribucí. Nepřesáhne-li fakturovaná částka za všechny zásilky v kalendářním měsíci 500 Kč, účtuje Dopravce Zákazníkovi administrativní poplatek ve výši 50 Kč (pouze při volbě klasické poštovní distribuce). Požaduje-li Zákazník jiný způsob fakturace (např. prostřednictvím internetových služeb, webového formuláře apod.), je Dopravce oprávněn fakturovat Zákazníkovi administrativní poplatek ve výši nákladů s tím spojených.
8. 5. V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen stý prvý den prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 25% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
8. 6. V případě prodlení s úhradou faktury je Dopravce oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu ceny za všechny další objednané zásilky v hotovosti.
8. 7. Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku Dopravce. Skutečnost, za kterou Dopravce neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu na straně Zákazníka a skutečnost vymezená v čl. 11. odst. 3.
8. 8. V případě prodlení s uhrazením ceny není Dopravce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti.

IX. Služba FASTFOOD

9. 1. Kromě služeb uvedených v jiných ustanoveních těchto Obchodních podmínek poskytuje Dopravce i službu FASTFOOD, specifikovanou v tomto článku.
9. 2. Služba FASTFOOD je přeprava rychlého občerstvení, při níž Dopravce doručí Zákazníkovi do 90 minut od jeho objednávky rychlé občerstvení dle aktuální nabídky, zveřejněné na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
9. 3. Zákazník je povinen za využití služby FASTFOOD zaplatit cenu, která se skládá z ceny objednaného rychlého občerstvení (včetně případné ceny obalu) dle aktuální cenové nabídky, zveřejněné na veřejně přístupném informačním systému (Internet), a dále z ceny přepravy dle Ceníku služby FASTFOOD, který Dopravce zveřejnil ke dni přepravy rychlého občerstvení na veřejně přístupném informačním systému (Internet).
9. 4. Cenu objednaného rychlého občerstvení (včetně případné ceny obalu) ve smyslu čl. 9.3. těchto Obchodních podmínek je Zákazník povinen zaplatit Dopravci v hotovosti při doručení rychlého občerstvení, cenu přepravy ve smyslu čl. 9. 3. těchto Obchodních podmínek je Zákazník povinen zaplatit buď to v hotovosti současně s cenou rychlého občerstvení, nebo bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu Dopravce – splatné do 14 dnů ode dne vystavení. V případě platby bezhotovostním převodem platí ustanovení čl. 8. 5. až čl. 8. 8. těchto Obchodních podmínek.
9. 5. Reklamace odpovědnosti za vady musí být uplatněna při doručení, nejpozději však telefonicky do šedesáti minut od dodání rychlého občerstvení Zákazníkovi.
9. 6. Na službu uvedenou v tomto článku se vztahují ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek přiměřeně, ledaže z povahy dané služby vyplývá, že konkrétní ustanovení je na ni neaplikovatelné.
9. 7. Bližší podrobnosti o službě FASTFOOD jsou uvedeny v příslušných propagačních materiálech a na veřejně přístupném informačním systému (Internet).

X. Pravidelná přeprava

10. 1. Dohodne-li si Zákazník s Dopravcem pravidelnou přepravu zásilek, je Dopravce povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Zákazníkem jako Místo odeslání v Zákazníkem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Dopravce, která bude připravena převzít Zákazníkovy zásilky.
10. 2. Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu bez zřetele na to, zda Zákazník v dohodnutý čas v Místě odeslání předá či nepředá Dopravci zásilku k přepravě.

XI. Odpovědnost Dopravce za škody

11. 1. Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí Dopravcem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi.
11. 2. Dopravce odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, a to tehdy, pokud došlo k prodlení s doručením zásilky o dobu uvedenou na veřejně přístupném informačním systému (Internet). V takovémto případě se stanoví výše takto vzniklé škody paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky; tato škoda bude započtena proti pohledávce Dopravce za cenu přepravy dané zásilky a Dopravce tedy nemá nárok na cenu za dopravu odpovídající zásilce, která byla doručena s takovýmto prodlením. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje také na vadné doručení zásilky, ledaže v důsledku vadného doručení došlo ke škodě na zásilce.
11. 3. Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena
a) v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky,
b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,
c) vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,
d) mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Dopravce nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu s Dopravcem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
11. 4. Při škodě na zásilce vzniklé je Dopravce povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
11. 5. V případě odpovědnosti za škody na zásilce je odpovědnost Dopravce dána cenou zásilky při započetí přepravy. V případě pochybností s určením výše vzniklé škody se za tuto škodu v jednotlivém případě považuje částka odpovídající ceně přepravy dané zásilky, neprokáže-li Zákazník něco jiného.
11. 6. Je-li hodnota zásilky větší než 5.000,– Kč, je Zákazník povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky přepravy zásilky. Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 5.000,– Kč a Zákazník proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce větší než 5.000,– Kč.
11. 7. Neprokáže-li Zákazník něco jiného, považují se za škodu nebo poškození za ztrátu listinného dokumentu nebo nosiče dat v informační technice cena takovéhoto prázdného listinného dokumentu nebo prázdného nosiče data. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v předchozím odstavci.
11. 8. Neprokáže-li Zákazník něco jiného, považují se za škodu za ztrátu jiné zásilky, než je zásilka uvedená v předchozím odstavci, náklady na výměnu takovéto věci, popřípadě přiměřená tržní hodnota věci. Při poškození nebo znehodnocení takovéto zásilky je Dopravce povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou, kterou měla zásilka v době převzetí Dopravcem, a hodnotou, kterou má zásilka poškozená nebo znehodnocená. Tímto ustanovením nejsou dotčena pravidla uvedená v článku 11. 6.
11. 9. Odpovědnost Dopravce za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 50.000,– Kč.
11. 10. Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

XII. Reklamace odpovědnosti dopravce za škody

12. 1. Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Zákazníkovi. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.
12. 2. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito Obchodními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Zákazníkovi známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Dopravci ve lhůtě podle předchozího odstavce.
12. 3. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

XIII. Odpovědnost Zákazníka za škody

13. 1. Zákazník odpovídá Dopravci za všechny újmy, které Dopravci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Dopravci předmět, který podle těchto Obchodních podmínek je vyloučen z přepravy.


XIV. Některá zvláštní ustanovení o přepravě zásilek do zahraničí

14. 1. Předáním zásilky k přepravě do Místa určení mimo Českou republiku je Dopravce ve smyslu celního zákona určen jako přímý zástupce pro celní odbavení. Zákazník je povinen dodat všechny potřebné celní formuláře a celní dokumenty pro dovoz a vývoz, které jsou vyplněny s potřebnou péčí.
14. 2. Veškeré náklady spojené s celním odbavením a plněním veřejnoprávní povahy, příkladmo celní poplatky, daně, celní pokuty, penále a skladové náklady nebo jiné výdaje, které vznikají ze zákona, jednáním orgánů veřejné moci, popřípadě jinou právní skutečností, pokud souvisí přímo či nepřímo s dovozem či vývozem zásilky, je povinen Dopravci uhradit Zákazník.
14. 3. Za případné závazky Příjemce ve vztahu k Dopravci ručí Zákazník.

XV. Některá zvláštní ustanovení o inkasních službách

15. 1. Dopravce zajišťuje na žádost Zákazníka inkasní služby spojené s přepravou zásilky. O požadavku inkasa je povinen Zákazník informovat Dopravce nejpozději při objednávce přepravy zásilky.
15. 2. Inkasované peníze lze poskytovat Zákazníkovi podle jeho požadavku buď bezhotovostním převodem na jeho účet během sedmi pracovních dnů od převzetí inkasované částky od Příjemce, přičemž peníze budou zasílány pod variabilním symbolem, kterým je číslo daňového dokladu nebo dodacího listu zákazníka, popřípadě v hotovosti. Při hotovostním poskytování inkasovaných peněz je Zákazník povinen zaplatit i cenu zpáteční přepravy.
15. 3. Dopravce neposkytuje inkasní služby v případě, pokud výše inkasované částky má být větší než 50.000,– Kč. V případě doručení zásilky není Dopravce povinen čekat na inkaso déle než deset minut. Bude-li tato doba překročena nebo odmítne-li Příjemce inkaso zaplatit, musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, hledí se na zásilku jako na nedoručitelnou a Dopravce je povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V tomto případě se uplatní čl. 6. 6.

XVI. Rozhodné právo a soudní spory

16. 1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Zákazníky se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
16. 2. Pro veškeré spory mezi Dopravcem a Zákazníky vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Dopravcem je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Dopravce.

XVII. Autentické znění Obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

17. 1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Dopravce, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Dopravce oprávněna jednat.
17. 2. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva nic jiného.
17. 3. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (Internet), a to na adrese www.messenger.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.
17. 4. Dopravce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Současně je Dopravce povinen Zákazníka, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu.